ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI przez INTERNET

Wybierz rodzaj zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego:

 

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI OSOBY

(zaświadczenie o niekaralności dla osoby prywatnej lub osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą)

Wypełnij formularz zamówienia  --> ZAMÓW zaświadczenie z KRK <--

 

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI FIRMY

(zaświadczenie o niekaralności z KRK dla firmy - podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS np. Sp. z o.o., Sp. jawna, S.A. Sp. k.)

 

wypełnij formularz zamówienia --> ZAMÓW zaświadczenie z KRK <--

 

Sądowe zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego przez Internet !

Zaświadczenia o niekaralności z KRK - Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej, z pieczęciami sądu wydawane na podstawie wypełnionego formularza zapytania o osobie lub firmy. Zaświadczenie o niekaralności wymagane jest do zakładu pracy, postępowania przetargowego - przetargu lub Urzędu do koncesji, licencji, zezwolenia.

Jak prawidłowo wypełnić formularz KRK - zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub firmy - podmiocie zbiorowym.

Formularz o dokument z KRK - zapytanie o udzielenie informacji o osobie należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami wypełniając wszystkie wskazane pola wg. danych spisanych z dowodu osobistego. Należy pamiętać aby dokładnie wpisać numer PESEL identyfikujący osobę, gdyż wypełniony dokument jest później pieczętowany przez Sąd i wydany z powrotem dla wnioskodawcy.

Jeśli dokument jest wymagany tylko do zakładu pracy należy wpisać swoje dane osobowe i wybrać rodzaj danych (pkt. 12) "KARTOTEKA KARNA" natomiast pkt. 11 i 13 nie wypełniać (zostawić puste pole)

Prawidłowo wystawione zaświadczenie o niekaralności z KRK odpowiednio będzie zawierać pieczęć z Ministerstwa Sprawiedliwości z Krajowego Rejestru Karnego KRK (na dole dokumentu), datę wpływu (prawy górny róg dokumentu)  oraz pieczęć "NIE FIGURUJE" (na dole dokumentu) i podpis urzędnika, który stempluje dokument.

Podstemplowany dokument jest dokumentem prawnym, który można złożyć do zakładu pracy, urzędu, przetargu, koncesji, licencji, zezwolenia, za granicę.
Dodatkowe informacje jak wypełnić formularz KRK - zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym w przypadku dodatkowych wymogów prawnych np. Zamówień Publicznych czy pracy dla Nauczyciela, do koncesji, licencji.

Jeżeli informacja potrzebna jest do pracy należy wybrać zaświadczenie standardowe.

Dla uproszczenia formularz umożliwia wybór właściwego postępowania z aktualną podstawą prawną:

- zaświadczenie KRK standardowe (dokument wymagany do pracy lub dla sprawdzenia aktualnej kartoteki karnej osoby),

- zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela zgodnie z ustawą o systemie oświaty zgodnie art. 10 Karta Nauczyciela,

- KRK zaświadczenie o niekaralności do przetargu (postępowanie przetargowe) zgodnie z Art. 24 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ,

- zaświadczenie o niekaralności do licencji transportowej - przewoźnika drogowego - działalność w transporcie - (przewozy) zgodnie z Art. 5 i Art. 6 Ustawy o transporcie drogowym w tym  Rozporządzenie UE i Rady (WE) Nr 1071/2009,

- zaświadczenie z KRK dla taksówkarza do licencji na taxi - (przewóz osób taksówką) zgodnie z Art. 5c Transport drogowy osób,

- zaświadczenie o niekaralności wychowawcy kolonii - Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży,

- wymagane do wpisu do rejestru dla osoby sporządzającej świadectwa energetyczne

- zaświadczenie o niekaralności do koncesji na sprzedaż paliw ciekłych OPC - udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi,

- zaświadczenie o niekaralności do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym - dla dyrektora, pielęgniarki, położnej, opiekuna świadczącego usługi w żłobku,

- zaświadczenie KRK dla kandydata na trenera związków sportowych,

- koncesja na sprzedaż odnawialnych źródeł energie (URE),

- zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

- działalność rachunkowo-księgowa i ubezpieczeniowa - (rachunkowość, ubezpieczenia) w tym niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe w tym rozdział 9 ustawy o rachunkowości,

- zaświadczenie o niekaralności dla agenta ubezpieczeniowego zgodnie z art. 9 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

- zaświadczenie o niekaralności dla pośrednika kredytowego zgodnie z art. 49 ustawy o pośrednictwie kredytowym,

- dla kandydata na główną księgową, pracownika księgowości, bankowości

- dla osób prowadzących kantor lub punkt Lotto,

- zaświadczenie o niekaralności do wizy uzyskania obywatelstwa, karty pobytu - dla osób starających się o wizę lub obywatelstwo w danym kraju, w tym dla cudzoziemców,

- dla kandydata na pracownika samorządowego,

- dla członka Polskiego Związku Łowieckiego - Prawo Łowieckie - pozwolenie na broń myśliwską,

- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla kierowcy UBER, BOLT itp.

- dla kandydata na Ławnika sądowego,

- Zaświadczenie o niekaralności Celnika - Agenta do Urzędu Celnego,

Wypełniając formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie lub firmy można zamówić Apolstille lub Legalizację dokumentu a także Tłumaczenie przysięgłe na jęz. angielski.

Krajowy Rejestr Karny (KRK) Polska przez internet - województwo mazowieckie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Zaświadczenia o niekaralności z KRK przez Internet - z centrali Krajowego Rejestru Karnego Warszawa, obowiązujące w 2018 roku.