Zaświadczenie o niekaralności pośrednika nieruchomości Agenta

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 ze zmianami w 2023r. reguluje, kto może zostać pośrednikiem nieruchomości lub agentem nieruchomości. Dotyczy to osób fizycznych, którzy są agentami pośrednictwa w obrocie nieruchomości oraz firm prowadzących agencje nieruchomości.

Zaświadczenie o niekaralności Pośrednika Nieruchomości

- można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia --> ZAMÓW <--

(zaświadczenie o niekaralności dla pośrednika nieruchomości dla osób fizycznych oraz osób prowadzących agencję nieruchomości)

Działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z art. 180a może być wykonywana przez:
- osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)