ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE LUB PRZETWARZANIE ODPADÓW

ZAŚWIADCZENIE Z KRK DLA ZBIERAJĄCEGO LUB PRZETWARZAJĄCEGO ODPADY

Zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów z Krajowego Rejestru Karnego wg. ustawy o odpadach ze zmianami od 2023r.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach osoby fizyczne nie mogą być skazane za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20, 305 i 663). Dotyczy to zarówno wspólnika,  prokurenta,  członka  zarządu  lub  członka  rady  nadzorczej posiadacza  odpadów  będącego  osobą  prawną  albo  jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Dla podmiotów zbiorowych - posiadacza  odpadów  za  przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r. poz. 703 i 1277). Dotyczy to wszystkich podmiotów prowadzących wysypiska śmieci (odpadów).

Zaświadczenie o niekaralności z KRK dla posiadacza odpadów do uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie składowiska śmieci (zbieranie odpadów) i ewentualne dalsze ich przetwarzanie (recykling), składają osoby w celu uzyskania wymaganego zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zaświadczenie o niekaralności na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (posiadacz):

  • można uzyskać w oddziale Krajowego Rejestru Karnego (KRK),
  • zamówić przez internet poprzez formularz online.


DLA OSOBY wypełniając formularz zamówienia przez Internet --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK dla osoby

dokument o niekaralności

(zaświadczenie o niekaralności do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów dla osób z zarządu firmy, wspólników oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą).

 

DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO (FIRMY) wypełniając formularz zamówienia przez Internet --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK dla spółki

dokument o niekaralności

(zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia wysypiska śmieci (odpadów) dla podmiotu zbiorowego zarejestrowanego w rejestrze KRS).

świadectwo niekaralności

 

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)