Zaświadczenie o niekarlaności celnika dla Agenta Celnego

Zaświadczenie o niekaralności celnika dla Agenta Celnego

Zaświadczenie z KRK z Krajowego Rejestru Karnego wg. ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo Celne. Zaświadczenie o niekaralności do wpisu do rejestru Agentów Celnych.

Ustawa Prawo Celne reguluje, kto może zostać celnikiem. Dotyczy to osób fizycznych, posiadających uprawnienia budowlane. Zgodnie z obowiązującą ustawą osoby fizyczne nie mogą być skazane za przestępstwa wymienione w ustawie.

Agentem Celnym może zostać osoba:

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

-  posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,

-  posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych udokumentowanym dyplomem w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w sprawach celnych lub decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego.

 

Zaświadczenie o niekaralności dla Agenta Celnego

  • można uzyskać w oddziale KRK lub ponadto zamówić przez internet online


Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla celnika kontroli skarbowej

Wypełnij formularz zamówienia aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego --> ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE KRK ONLINE <--

(zaświadczenie o niekaralności dla pracownika samorządowego pracującego w urzędzie) dla osób fizycznych.

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (format PDF)

Reasumując:

Obecnie zaświadczenia o niekaralności celnika - Agenta celnego możesz uzyskać bez wizyty w Sądzie przez internet. Faktem jest, że aktualne świadectwo o niekaralności kandydata na to stanowisko w 2024 r., wymagane jest ustawą. Dlatego też musisz uzyskać wymagany dokument na czas czyli informację z KRK. Podsumowując dokument z KRK wymagany dla osób, którzy składają Wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych do wykonywania zawodu.

Jeśli chcesz być wpisany do rejestru osób uprawnionych musisz uzyskać Informację z Krajowego Rejestru Karnego do pracy jako celnik.  Wg. ustawy prawdopodobnie będzie wymagane zaświadczenie dla kandydata. Zaświadczenie powinno zawierać informację o braku skazania za określone przestępstwa wymienione w Ustawie Prawo Celne.